MEGÁLLAPODÁS BELÉPŐJEGYEK INTERNETES VÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

 

Megállapodás, amely létrejött elektronikus úton a Szolgáltatás használatának megkezdése napján egyrészről a Ticketpro Hungary Kft. (1103 Budapest, Kazah utca 8., Cg. 01-09-948730), a továbbiakban Kereskedő, másrészről a Vásárlási Tranzakció során megadott adatokkal azonosított személy, a továbbiakban Vásárló, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel.

 1. Kereskedő kijelenti, hogy az Internet közcélú hálózatán elektronikus áruházat és szolgáltatást üzemeltet, amely az Internet felhasználók részére mindenfajta, a Kereskedő értékesítésében megtalálható Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (továbbiakban a Szolgáltatás).
 2. Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyek megvásárlása céljából igénybe kívánja venni a Szolgáltatást.
 3. A fentiekre tekintettel Szerződő Felek rögzítik, hogy Vásárló Kereskedőnél a Szolgáltatás használatával, és az Általános Szerződési Feltételek elfogadása melletti jelölő bepipálásával a jelen megállapodás közöttük létrejön.
 4. Vásárló kijelenti, hogy a Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az Általános Szerződési Feltételek X. fejezetben és az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.
 5. Kereskedő tájékoztatja Vásárlót és Vásárló ezt kifejezetten tudomásul veszi, hogy Kereskedő a Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit jogosult egyoldalúan módosítani.
 6. Kereskedő tájékoztatja Vásárlót és Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás honlapján az egyes Belépőjegyek mellett feltüntetett árak a Vásárló számára mindenkor elérhető Belépőjegy értékét reprezentálják. A Vásárló által ténylegesen fizetendő díjak a vásárlás, kézbesítés és fizetési mód függvényében változhatnak.
 7. A Vásárló kijelenti a Kereskedő adatkezelési tájékoztatóját megismerte és elfogadja. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.funcode.hu/privacy/

 

TICKETPRO HUNGARY KFT.

kereskedő

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BELÉPŐJEGYEK VÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Hatályba lépés időpontja: 2023 július 20.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozzák meg a Ticketpro Hungary Hálózatüzemeltető és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kereskedő) által a természetes személy felhasználók (továbbiakban: Vásárló) részére nyújtott, Belépőjegyek Internetes hálózaton keresztüli megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Kereskedő és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

A Szolgáltatás igénybevételével az itt írt feltételeket a Vásárló magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Kereskedő és a Vásárló közötti jogviszonyra, kivéve, ha a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés kifejezetten eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

Járdány Barna ügyvezető igazgató

  TARTALOMJEGYZÉK

I.) A KERESKEDŐ ADATAI

II.) FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

III.) REGISZTRÁCIÓ A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE SORÁN

IV.) A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

V.) AZ ÁSZF HATÁLYA

VI.) A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, A VÁSÁRLÁSI TRANZAKCIÓ LEMONDÁSA

VII.) A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, BIZONYLATOLÁS MÓDJA

VIII.) AZ ÁTVÉTEL MÓDJA

IX.) SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG, KORLÁTOZÁS

X.) A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

XI.) A BELÉPŐJEGYEK FELHASZNÁLÁSÁRA, ILLETVE AZOK ESETLEGESEN SZÜKSÉGES VISSZAVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

XII.) MENTESÜLÉS A SZERZŐDÉSES KÖTELMEK ALÓL

XIII.) VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK

XIV.) PANASZKEZELÉS, KOMMUNIKÁCIÓ

XV.) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

I. A KERESKEDŐ ADATAI

A Szolgáltatás tulajdonosa és üzemeltetője:

Ticketpro Hungary Hálózatüzemeltető és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

A Kereskedő rövidített neve:

Ticketpro Hungary Kft.

Kereskedő székhelye:

1103 Budapest, Kazah utca 8.

Kereskedőt nyilvántartó hatóság:

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Kereskedő cégjegyzékszáma:

Cg. 01-09-948730

Kereskedő adószáma:

23008470-2-42

Kereskedőnek a Vásárlók részére biztosított e-mail címe:

[email protected]

Kereskedő elsődleges internetes honlapjának címe:

https://www.funcode.hu

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Funcode

A Szolgáltatást nyújtó Kereskedő által használt kereskedelmi brand.

Rendezvény

Egy-egy Rendezvény fogalma általában, de nem kizárólag olyan zenei koncerteket, tánc- illetve színházi előadásokat, sportrendezvényeket, fesztiválokat, kiállításokat, vásárokat és minden, a fentiekhez köthető egyéb közönség előtt előadott előadásokat foglal magában, amelyek közönség általi látogatása Belépőjegyhez kötött.

Belépőjegy

A Rendezvény szervezője és a Vásárló között létrejövő, egyedi azonosítókkal ellátott, papír- vagy elektronikus formátumú, a Rendezvény látogatására megköttetett polgárjogi szerződés, amelyben Rendezvényszervező kötelezettséget vállal a Belépőjegyen megnevezett Rendezvény lebonyolítására. Vásárló (illetve Belépőjegy Birtokos) a Belépőjegyen keresztül igazolja a Rendezvényen való részvételi jogosultságát.

Megszemélyesített belépőjegy

Olyan Belépőjegy, amelyen a tényleges Birtokos neve személyazonosításra alkalmas formában a Belépőjegyen feltüntetésre került.

E-Ticket

Speciális, elektronikus úton kiállított „Print At Home” típusú Belépőjegy, amely lehetővé teszi a Belépőjegy digitális eszközökön való tárolását, továbbítását, szükség szerint Vásárló vagy Birtokos általi papír alapú nyomtatását, illetve a Rendezvény helyszínén digitális eszközökkel való ellenőrzését.

Vásárló

Az a személy, aki a Belépőjegyet (E-Ticketet) ténylegesen megvásárolja függetlenül attól, hogy a vásárlás során keletkezett pénzügyi bizonylat, számla, kinek a nevére került kiállításra. Jelen ÁSZF esetében az egyes pontok értelmezésénél Vásárlón kell érteni a Birtokost, illetve a Látogatót is, ha az adott rendelkezés kizárólag ez utóbbi két személy esetében értelmezhető vagy az ő esetükben is értelmezhető. Az ÁSZF a jogi személy Vásárlóra is kiterjed, kivéve az olyan rendelkezéseket, amelyek jellegüknél fogva kizárólag csak természetes személyre vonatkozhatnak.

Belépőjegy birtokos, vagy Birtokos

Természetes személy, amely a Rendezvényen való részvételre feljogosító Belépőjegyet ténylegesen birtokolja.

Látogató

Természetes személy, amely a Rendezvényen Belépőjeggyel részt vesz.

Részvételi díj

A Belépőjegy értékének azon része, amely a Vásárlót feljogosítja a Rendezvényen való részvételre.

Rendezvényszervező

A Kereskedővel Belépőjegy értékesítésére vonatkozó tárgyú szerződést kötött jogi személy, amely a Rendezvény, mint a Belépőjeggyel igénybe venni kívánt szolgáltatás kizárólagos felelőse és a Belépőjegyek értékesítéséből származó Részvételi díj teljes jogosultja. A Rendezvényszervező neve és adószáma minden esetben megtalálható a Szolgáltatás weboldalán, a Rendezvény értékesítési aloldalán, ahonnan a tényleges Belépőjegy vásárlás indítható, illetve a kiállított Belépőjegy előoldalán.

Szolgáltatás vagy Webáruház

Olyan saját szolgáltatás, amelyben Kereskedő az általa működtetett Internetes webáruházban a Vásárló részére hozzáférhetővé teszi a Rendezvényszervezők által közvetlenül, vagy közvetítőkön keresztül rendelkezésére bocsátott Belépőjegyeket, és lehetővé teszi azok Vásárló általi megvásárlását, meghatározott ellenérték fizetése ellenében. A saját szolgáltatásnak nem része a Rendezvény, a Kereskedő Szolgáltatása kifejezetten a Belépőjegy értékesítésére korlátozódik, a belépőjeggyel igénybe venni kívánt későbbi szolgáltatás (Rendezvény) ettől teljesen elkülönül és határozottan nem tartozik Kereskedő szolgáltatásainak körébe.

Vásárlási Tranzakció

A Vásárló által, a vásárló akaratának megfelelően a Szolgáltatás keretében, a kereskedő Webáruházában indított, meghatározott Belépőjegyek megvásárlására irányuló folyamat, amely során egyértelműen rögzítésre kerül a megvásárlandó Belépőjegyek pontos mibenléte (Rendezvény, árkategória, jegyár, kedvezmény), a választott fizetési és jegyátvételi mód, illetve a Vásárlóra vonatkozó adatok, a megfizetett Belépőjegy értéke, illetve az alkalmazott egyéb díjak.

Belépőjegy értéke

A Belépőjegyen feltüntetett, a Részvételi díjat és Jegykiállítási díjat is tartalmazó, Általános Forgalmi Adóval növelt végfelhasználói ellenérték.

Tranzakciós díj

A Kereskedő Webáruházában meghatározott rendezvényekre vonatkozóan sikeresen lebonyolított vásárlási tranzakciók után felszámolt díj, amelyet a Kereskedő jegyvásárlási tranzakciónkként, a Belépőjegyeken feltüntetett árakon és díjakon felül, attól elkülönítve és mint saját szolgáltatást számít fel a Vásárlóval szemben.

Jegykiállítási- vagy szolgáltatási díj

A Belépőjegy értékében benne foglalt, de a jegyen külön nevesített bármely díjtétel, vagy a Belépőjegy értékben külön nem, de a vásárlási folyamat során külön, a Belépőjegy értékétől elkülönülten feltüntetett díjtétel, amely a jegy előállításának díját részben vagy egészben tartalmazza.

Szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés

A Szolgáltatás használatával a Kereskedő és a Vásárló között elektronikus úton létrejött, írásba foglaltnak minősülő, iktatásra kerülő, és a Vásárló által a későbbiek folyamán is hozzáférhető szerződés, amelyben a Vásárló kijelenti, hogy a Rendezvényre való bejutás (Belépőjegyek megvásárlása) céljából igénybe kívánja venni a Szolgáltatást.

Felhasználói e-mail cím

A Szolgáltatást igénybe vevő Vásárlóhoz rendelt, a Vásárló által megadott e-mail cím, amellyel a Vásárló azonosítása a Kereskedő által elvégezhető, amelyen keresztül a Vásárlóval való kapcsolattartás kezdeményezhető és kizárólagosan bonyolítható, és amely alkalmas a Vásárló egyértelmű azonosítására, valamint megkülönböztetésére a Szolgáltatás többi felhasználójától.

Harmadik személyek     

A Kereskedőn és a Vásárlón kívüli magán- és jogi személyek.

Fizetési szolgáltató

A Kereskedő által igénybe vett pénzügyi szolgáltató, amelyen keresztül Vásárló az online fizetést bonyolítja.

Számlázási szolgáltató

A Kereskedő által igénybe vett szolgáltató, amely a Vásárló felé a hatályos jogszabályoknak megfelelő pénzügyi bizonylat kiállítását bonyolítja.

Jegyvisszaváltás

Az a folyamat, amely során a Rendezvényszervező saját jogkörében meghozott döntése alapján egy-egy Rendezvény Belépőjegyeinek értékét részben vagy egészben közvetlenül magy, vagy külön megbízás alapján harmadik személyeken keresztül visszatéríti a Vásárló számára.

Kereskedő általi Jegyvisszaváltás

Olyan Jegyvisszaváltás, amelyet Rendezvényszervező külön megbízés alapján Kereskedő folytat le.

Jegyvisszaváltási szabályzat

A Rendezvényszervező által meghirdetett, Jegyvisszaváltásra vonatkozó jognyilatkozat és tételes lebonyolítási rend.

Jegyvisszavásárlás

A Kereskedő által a Vásárlók számára biztosított, a Belépőjegyek értékesítésétől és a Jegyvisszaváltástól élesen elkülönülő szolgáltatás, amely keretében Kereskedő saját döntése alapján bizonyos feltételek mellett visszavásárolja a Vásárló által előzetesen a Szolgáltatás keretein belül megvásárolt Belépőjegyeket.

Ptk.

Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény

Btk.

Magyarország 2012. évi C. törvénye a Büntető Törvénykönyvről

Jogtulajdonos

A Szolgáltatás, vagy a Szolgáltatás nyújtójához, illetve a Rendezvény, vagy a Rendezvényhez köthető bármely nemű képi, hangzó, vagy írott szellemi termék, anyag szerzői, illetve előadói jogokat tulajdonló jogi személy.

Elektronikus számla

Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható.

Érvénytelen fizetési eszköz

Bármely olyan fizetési eszköz (készpénz vagy készpénz helyettesítő megoldás – akár bankkártya is) amely használatának következtében a Kereskedő a Belépőjegyek értékéhez, és/vagy az általa nyújtott szolgáltatás(ok) ellenértékéhez nem férhet hozzá, és/vagy az elszámoló által visszavonásra kerül, és/vagy fizetéshez nem használhatja fel. Ide tartozik különösen, de nem kizárólag a jogosulatlanul használt bankkártya, nem eredeti készpénz, vagy duplikált utalvány, vagy olyan kupon, melynek az ellenértéke a kupon kibocsátója felé nem került megfizetésre vagy az utóbb visszavonásra került.

Érvénytelen Belépőjegy

Olyan Belépőjegy, vagy a Belépőjegy funkcionalitását helyettesíteni szánt dokumentum vagy megoldás, amely a Rendezvény látogatására nem jogosít.

III. REGISZTRÁCIÓ A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE SORÁN

 1. A Vásárló a Szolgáltatás használatának önkéntes megkezdésével és ezzel a Szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés elektronikus úton való megkötésével veheti igénybe. A Szolgáltatás használatának megkezdése nem kötött előzetes regisztrációhoz. Vásárló lehet minden 18. életévét betöltött, teljesen cselekvőképes nagykorú, továbbá korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy, aki forint alapú elszámolásra alkalmas fizetési eszközzel rendelkező természetes személy.
 2. A Vásárlási tranzakció során a tranzakció véglegesítéséhez szükség van bizonyos személyes adatok bekérésére a Vásárlótól, amely között a Vásárló Felhasználói e-mail címe is megtalálható. A Vásárlási Tranzakció véglegesítéséhez valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzíteni kell, mindamellett a Vásárlási Tranzakció ezen a ponton még következmények nélkül megszakítható, az adatok megadása ezért önkéntes. Sikeres Vásárlási Tranzakció után a Vásárló számára automatikusan készül el a személyes regisztrációs fiókja, amely beazonosítása külön felhasználónév nélkül, a Felhasználói e-mail fiók alapján történik.
 3. Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen
  1. valótlan vagy hiányos adatok megadása; illetve
  2. a Kereskedő, a Rendezvényszervező vagy más felhasználók személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén
  3. a Vásárló a III/1. pont alapján nem jogosult szerződéskötésre.
 4. Az első sikeres Vásárlási Tranzakció után a személyes regisztrációs fiók a Webáruházon keresztül érhető el. Az első bejelentkezés alkalmával a Vásárló köteles saját jelszót beállítani a fiókhoz, amelyet Kereskedő közreműködése nélkül maga választ. Kereskedő kifejezetten ajánlja, hogy a Vásárló rendszeresen módosítsa a jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. A jelszóváltoztatásról a Kereskedő rendszere automatikus visszaigazolást küld e-mailben. Amennyiben a Vásárló jelszavát elfelejti vagy elveszíti, új jelszavát a Szolgáltatáson belül új jelszó kérésével tudja beállítani.
 5. A Vásárló a regisztráció során megadott személyes adatait a személyes regisztrációs fiókján keresztül módosíthatja. A Vásárló köteles az adataiban bekövetkezett változásokat a változás bekövetkeztéről számított legfeljebb nyolc (8) napon belül módosítani.
 6. Kereskedő jogosult az utolsó sikeres Vásárlási Tranzakció után tizennyolc (18) hónappal, a Vásárló előzetes értesítése nélkül a személyes regisztrációs fiókot törölni.

IV. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

 1. A Kereskedő kötelezettsége a fentiekben meghatározott jegyértékesítési Szolgáltatás nyújtása a Vásárló részére a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
 2. A Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Vásárló rendelkezzen internet hozzáféréssel és működő e-mail postafiókkal.
 3. Jelen ÁSZF alapján a Kereskedő Internetes áruházában vagy áruházaiban biztosítja a Belépőjegyek megvásárlását, illetve a Belépőjegyek ellenértékének kifizetésének lehetővé tételét.
 4. A vásárlás pontos menetéről, a vásárlást lépésről lépésre bemutatva Kereskedő a Webáruházban részletes tájékoztatást nyújt.
 5. A különböző jegyárkategóriák (amennyiben ilyen jegyárkategóriák adott Rendezvény tekintetében értelmezhetőek), a nézőtéri helyek – a Részvételi Díjban is tükröződő – jobb és kevésbé jobb kategóriákba sorolása, illetve a Belépőjegyek Részvételi Díjának meghatározása a Rendezvényszervező kizárólagos hatáskörébe tartozik. Kereskedő az árkategórizálásban és a Részvételi Díjak meghatározásában nem vesz részt, azzal kapcsolatos felelőssége kizárt.
 6. A Vásárló a Szolgáltatást előzetes regisztráció nélkül tudja igénybe venni. A Vásárló a Webáruházban kiválasztott mennyiségű Belépőjegyet megvásárlás céljára a kosarába helyezheti. Adott Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót annak megvásárlására, mindamellett a Vásárlási Tranzakció élettartama alatt a kiválasztott Belépőjegyek a Vásárló számára vannak fenntartva. Amennyiben a Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti. Amennyiben az adott rendezvénynél az elérhető, a Vásárlónak lehetősége van a megvásárlásra szánt helyet pontosan megjelölnie a virtuálisan megjelenő ülésrenden. Az ülésrend segíti a rendezvény helyszínén belüli tájékozódást és mutatja a különböző helyek, jegyárkategóriák egymáshoz és az előadótérhez képesti helyzetét, mindamellett nem méretezett, sokszor a jobb grafikai megjelenítés érdekében a valósághoz képest némileg eltérő módon kerül ábrázolásra. Az ebből fakadó felelősségét a Kereskedő kizárja.
 7. Egyes Rendezvények esetén lehetőség van ún. automatikus helykiválasztásra. Ilyen esetben a Szolgáltatás a Vásárló által megjelölt jegyárkategórián belül a lehető legjobb helyeket ajánlja fel megvásárlásra oly módon, hogy a színpadtól, vagy egyéb Kereskedő által beállított fókuszpontoktól légvonalban mért legkisebb távolságra lévő szabad helyek kerülnek kiválasztása. Bár az automatikus kiválasztás algoritmusok szerint történik, a hely megítélése szubjektív, ezért Vásárló a felajánlott helyeket a Vásárlási Tranzakció véglegesítése előtt tetszőlegesen módosíthatja. Amennyiben az automatikus helyek elfogadásra kerülnek, az elfogadott helyekkel szemben minőségi kifogás nem emelhető.
 8. A Belépőjegyek megvásárlására azok kosárba helyezésével, majd a FIZETÉS gombra történő kattintással nyílik lehetőség. A különböző szállítási és fizetési módok egymás függvényében, illetve Rendezvényenként változik. A Vásárló számára mindig csak azok a szállítási és fizetési módok érhetők el, amelyek kombinációja az adott Rendezvény esetén a Rendezvény szervezője vagy Kereskedő által engedélyezett (mely történhet akár időszakosan, vagy valamely akcióhoz kapcsolódóan is). A kiválasztott kézbesítési módnak megfelelően további Vásárlói adatok megadása lehet szükséges. Bizonyos Rendezvények belépőjegyeinek kiállításához, a Rendezvényszervező kérése alapján, szükséges lehet további Jegyvásárlói, Jegybirtokosi, vagy Látogatói személyes adatok bekérésére. Ezeket az adatokat a Kereskedő az adott rendezvény szervezőjének utasítására, a saját felelősségi körén kívül gyűjti. Egyebekben az adatokat az Adatkezelési szabályzat szerint kezeli. A vásárló ezen adatok megadásával, mind a saját, mind a Birtokos, mind a Látogató nevében egyetért, illetve nyilatkozik arról, hogy a Birtokosi, illetve a Látogatói adatok megadásához, az adatok tulajdonosai előzetesen hozzájárultak. A valótlan, vagy hibásan megadott adatokért a Kereskedő mindennemű felelőssége kizárt.
 9. A Belépőjegy(ek) kosárba helyezésével létrejövő Vásárlási Tranzakció sikeres befejezéséhez Vásárlónak meghatározott idő áll rendelkezésére. A hátralévő időről a tranzakció során Vásárló folyamatos tájékoztatást kap. A vásárlásra megadott idő lejárta előtt a Vásárlási Tranzakciót sikeresen ki kell fizetni (oly módon, hogy amennyiben a fizetési autorizálást külső Fizetési szolgáltató végzi, úgy a fizetésről Kereskedő ettől a külső szolgáltatótól pozitív, fizetést megerősítő válaszüzenetet kapjon). Amennyiben a Vásárlási Tranzakció a megadott határidőn belül nem zárul sikeres fizetéssel, úgy a Vásárlási Tranzakció és vele a kosár automatikusan törlésre kerül, a kosárban lévő Belépőjegy(ek) pedig újra szabadon értékesíthetővé válnak – még abban az esetben is, ha a fizetés a Fizetési szolgáltató által a későbbiekben, azaz a Vásárlási Tranzakció határidején túl küld fizetést megerősítő üzenetet, vagy ilyen üzenetet Kereskedő felé annak ellenére nem küld, hogy a Vásárló oldalán a fizetést sikeresen lebonyolítja. Kereskedő a továbbiakban a Belépőjegy(ek) Vásárló számára történő biztosítására nem vállal kötelezettséget, kivéve, ha ugyanazon Belépőjegy(ek)re Vásárló új Vásárlási Tranzakciót kezdeményez – amennyiben az még lehetséges.
 10. Vásárló köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Vásárlási Tranzakciót a tőle telhető legrövidebb időn belül véglegesítse és lezárja.
 11. A kiválasztott szállítási és fizetési módok addíciós költségekkel járhatnak. Vásárló tudomásul veszi, hogy ezeket a költségeket, együtt a rendelésben szereplő valamennyi Belépőjegy vételárával és már alkalmazott díjakkal együtt ki kell egyenlítenie, mielőtt a Belépőjegyek bármelyikét átvehetné.
 12. A Szolgáltatás honlapján az egyes Belépőjegyek mellett feltüntetett árak a Belépőjegy értékének megfelelő vételárat tükrözik. A Vásárló által ténylegesen fizetendő végső összeg a választott szállítási és fizetési módok, illetve az alkalmazott Jegykiállítási-, szolgáltatási-, és egyéb alkalmazott díjak függvényében változhat.
 13. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos csoportok számára használhatók fel (továbbiakban Speciális Belépőjegyek, példaként ilyen Speciális Belépőjegy a kerekesszékes Látogatók számára kiállított Belépőjegy, vagy korhatáros, például 4 év alatti gyermekek számára kiállított Belépőjegyek, csoportos Belépőjegyek). Kereskedő a vásárlás folyamán nem vizsgálja azt a tényt, hogy a Vásárló önmaga jogosult-e a Speciális Belépőjegy megvásárlására, erre sem lehetősége, sem jogosultsága nincs. A Kereskedőt nem terheli semmi nemű felelősség amiatt, ha a Látogató olyan Belépőjeggyel kísérli meg a Rendezvényre történő belépést, amely használatához nem rendelkezik a megfelelő jogosítványokkal, ezért a Rendezvényszervező, illetve az adott Rendezvényszervező megbízásából a Rendezvény helyszínén közreműködő személyzet, biztonsági szolgálat tőle a belépést megtagadja, vagy ebből az összeférhetetlenségből bármilyen hátránya származik.
 14. A Rendezvényszervező kifejezett utasítása vagy jogszabályi rendelkezés alapján szükséges lehet, hogy bizonyos Rendezvények Belépőjegyeinek illetve Speciális Belépőjegyeinek megvásárlásakor a Belépőjegy Vásárlója további adatokat szolgáltasson a Vásárlási Tranzakció során önmagáról, vagy a Belépőjegyet ténylegesen felhasználni kívánó Látogatóról. Ilyen adat lehet tipikusan, de nem kizárólagosan a Vásárló/Látogató tényleges neve, életkora, lakcíme vagy annak meghatározott elemei, valamint bizonyos kedvezmények, felhasználói jogosultságok igénybe vételéhez szükséges, és a későbbiekben ellenőrizhető bármely egyéb adat vagy információ. Ezen adatok megadása – amennyiben azt jogszabály írja elő – kötelező, egyéb esetben pedig az adott Rendezvény szervezője által előírtan lehet kötelező, vagy önkéntes. Előfordulhat mindamellett, hogy bizonyos Belépőjegyek csak a megfelelő adatszolgáltatás teljesülése esetén válnak elérhetővé a Vásárló számára. Kereskedő az olyan eseteket, amikor adatgyűjtésre a jogszabályban előírtat meghaladó mértékben kerül sor a jegyvásárlás során külön is jelzi, feltüntetve az egyéb adatok szükséges vagy önkéntes mivoltát, valamint a szükségességének indokát. Amennyiben ezen adatokat a Vásárló a vásárlási tranzakció során a szolgáltatás elérése érdekében megadja, úgy ezeket az adatokat a továbbiakban a Kereskedő a szerződés teljesítéséhez szükséges adatként kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Kereskedő a megadott adatokon formai és tartalmi ellenőrzéseket nem végez, a megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, az ebből, azaz a helytelen, hibás, elégtelen vagy nem valós adat szolgáltatásából fakadó esetleges későbbi hátrányokért nem felel. Amennyiben ilyen adat kezelése Kereskedő által szükségessé válik, úgy azt Kereskedő az egyéb kezelt adatokkal egyező módon kezeli.
 15. Vásárló tudatában van annak és elfogadja, hogy Kereskedőt jogszabályban meghatározott, a vásárlásra, a vásárlás során bonyolított fizetésre, megfizetett vételárra vagy a vásárlás során kiállított Belépőjegyre vonatkozó adattovábbítási vagy adatjelentési kötelezettség terheli vagy terhelheti, amely jogszabályra alapozott adatszolgáltatási kötelezettségnek Kereskedő Vásárló külön beleegyezése nélkül eleget tesz. Kereskedő az ilyen jellegű adatkezelés során az adott jogszabályi rendelkezést külön megjelöli.
 16. E-ticket vásárlása esetén a vételár csak és kizárólag bankkártyás fizetési módon egyenlíthető ki. A fizetés sikerességének Fizetési szolgáltató általi visszaigazolása után Kereskedő a vásárlás folyamán megadott Felhasználói e-mail címre küldi ki a Belépőjegy(e)k eléréséhez és digitális letöltéséhez szükséges egyedi webcímet, ahonnan a Belépőjegy(ek) PDF formátumban tölthető(k) le. Az E-ticketet a Vásárló köteles saját maga által kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni és azt ellenőrzésre olyan minőségben bemutatni, hogy a rajta szereplő egyedi azonosítók digitális eszközökkel olvashatóak legyenek. A Kereskedő nem vállal felelőséget a belépés meghiúsulásáért abban az esetben, ha a Vásárló a jegyet nem kinyomtatva, hanem saját digitális eszközének képernyőjén mutatja fel, és az a beléptetésnél nem olvasható.
 17. A Vásárlási Tranzakció utolsó lépcsőjeként Kereskedő e-mailben értesíti a Vásárlót a Vásárlási Tranzakció befogadásának sikerességéről. A Vásárlási Tranzakció akkor tekinthető véglegesítettnek, amikor Vásárló számára ez a visszaigazoló e-mail hozzáférhetővé válik.
 18. A megvásárolt Belépőjegy digitális és/vagy analóg biztonsági megoldásokat, adatokat tartalmaz, amelyek technológiája illetve adattartalma védi a Belépőjegyet a hamisítás, sokszorosítás, reprodukálás, másolás, utánzás vagy jogosulatlan tövábbértékesítés, kereskedelmi forgalomba hozatal ellen. Vásárló a Belépőjegy megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy a Belépőjegyet kizárólag a Rendezvényre történő belépésre használja, annak biztonsági megoldásait lemásolni, leutánozni, reprodukálni, megváltoztatni nem próbálja, és tudomásul veszi, hogy a Belépőjegyek annak rendeltetésétől eltérő módon való felhasználása, másolása, utánzása, reprodukálása – a rendezvényre történő bejutás megtagadásán túl – polgári jogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A Kereskedő, vagy az adott Rendezvényszervező, illetve az előzőek megbízásából a Rendezvény helyszínén közreműködő személyzet, biztonsági szolgálat ellenőrizheti, hogy a Vásárló eredeti Belépőjeggyel rendelkezik-e. Amennyiben a Belépőjegyen a biztonsági jelek – ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Belépőjegyen található QR és/vagy vonalkódokat, sorszámokat valamint a Megszemélyesített Belépőjegy megszemélyesítéséhez használt adatokat – sérültek, hiányosak, olvashatatlanok, azokon a Belépőjegyek ellenőrzésére jogosultak szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, módosítottnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadható, illetve felszólítható a Rendezvénynek otthont adó helyszín területének elhagyására. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt sem Birtokos, sem Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel Kereskedővel szemben.
 19. A Belépőjegy érvényességének feltétele annak vételárának, illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatási díjak Kereskedő számára történő végleges és a pénzügyi szolgáltatón keresztül vissza nem igényelt vagy vissza nem téríttetett megfizetése. Ennek megfelelően amennyiben a Belépőjegyet Érvénytelen fizetési eszközzel vásárolták és utóbb a Fizetési szolgáltató, vagy bármely elszámoló tájékoztatása alapján a Kereskedő a jegy vételárához nem férhet hozzá, vagy azt a Kereskedőtől későbbiekben visszavonja, Kereskedő az érintett jegyeket érvényteleníti, azok a továbbiakban a Rendezvény látogatására nem jogosítanak. Amennyiben a Rendezvény megkezdése előtt erre lehetőség van, a Kereskedő az érvénytelenített Belépőjegyekkel érintett helyet (ülőhelyre kiállított Belépőjegy esetén a kérdéses ülőhelyet, állóhelyre kiállított Belépőjegy esetén a kérdéses állóhelyes kapacitást) az értékesítési csatornáin újra értékesíthetővé teszi, továbbá az ügy kivizsgálása érdekében rendőrségi eljárást indít. Ilyen esetekben a Vásárló vagy a Belépőjegyeket felhasználni szándékozó Birtokos kártérítéssel vagy bármely más anyagi vagy nem anyagi igénnyel a Kereskedővel szemben nem léphet fel, függetlenül attól, hogy a Belépőjegy(ek)hez közvetlenül a Kereskedőtől jutott hozzá, vagy valamely nem hivatalos forrásból (pl. magánszemély, vagy más nem hivatalos másodlagos beszerzési forrásból) - még akkor sem, ha ő maga, mint Birtokos a Belépőjegyért érvényes módon (akár készpénzzel) fizetett. Amennyiben a Vásárló az érvénytelenített Belépőjegyet a Rendezvényre történő belépéshez fel kívánja használni vagy azt tovább értékesíti, úgy az értékhatártól függően szabálysértést vagy bűncselekményt követ el.
 20. Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés és/vagy meghirdetett határidő nélkül megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát, illetve saját szolgáltatásainak díját, ide nem értve a már megkezdett Vásárlási Tranzakcióban alkalmazott Belépőjegy árakat és egyéb alkalmazott szolgáltatási-, fizetési- és szállítási díjakat.
 21. A Vásárló, illetve általánosságban a Szolgáltatást felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Szolgáltatás honlapjának, illetve az alkalmazott mögöttes technológiák biztonságát, ideértve különösen az alábbi eseteket:
  1. hozzáférés a nem a Vásárló számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés olyan felhasználónévvel, amelyre a Vásárló nem jogosult;
  2. megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
  3. kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése, levelekkel való bombázása vagy összeomlasztása (crashing);
  4. nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;
  5. bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. A Vásárló beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Szolgáltatás honlapján folytatandó tevékenységet.

  1. A Szolgáltatást érintő információk, felvilágosítások megadására, illetve az ilyen jellegű reklamációk kezelésére a Kereskedő kizárólag elektronikus ügyfélszolgálatot működtet a XIV. fejezetben részletezett módon és csatornákon.

 

  1. Kereskedő nem vállal felelősséget az egyedi vagy összekapcsolt informatikai rendszerek hibáiból (ideértve az azok közötti kommunikációs hibákból) eredő vélt vagy valós károkért, legyen anyagi, vagy nem anyagi természetű. Ideértve különösen, de nem kizárólagosan a jegyértékesítési rendszer és az online fizetési rendszer közötti kommunikációs késedelmet, amely például eredményezhet késedelmes fizetési visszaigazolást, amely az értékesítési rendszerben beállított kosáridőn túli visszaigazolás miatt érvénytelen vásárlást. Ilyen esetekben a Vásárló a jegykiállítás nélkül történt kifizetés visszafordításán túl egyéb igénnyel a Kereskedő felé nem élhet.

 

V. AZ ÁSZF HATÁLYA

   1. 1. Az ÁSZF hatálya a Kereskedőre, valamint a Vásárlóra terjed ki, kizárólag a Szolgáltatás keretében kínált Belépőjegyek értékesítésének tekintetében. A Kereskedő által a Vásárlónak, Birtokosnak és/vagy Látogatónak nyújtott, de a jegyvásárlástól elkülönülő szolgáltatások feltételeit, valamint a Kereskedő és a Rendezvényszervezők, a Birtokos/Látogató és a Rendezvényszervező, valamint a Birtokos/Látogató és a Rendezvény helyszíne közötti jogviszony feltételeit, ide értve különösen de nem kizárólagosan a megváltott Belépőjegyekkel látogatott vagy látogatni szándékozott Rendezvények lebonyolítási rendjét, házirendjét vagy bármely egyéb lebonyolítási szabályzatot, valamint az esetleges Jegyvisszaváltást lehetővé tévő és lebonylító szabályzatokat külön szerződések, szabályzatok illetve jognyilatkozatok tartalmazzák, ezekre az ÁSZF hatálya nem terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki továbbá a nem a Szolgáltatás keretében vásárolt belépőjegyekre, még akkor sem, ha azokat egyébként eredetileg a Kereskedő értékesítette vagy állította elő, de ahhoz a belépőjegy Birtokosa nem a Szolgáltatás keretében jutott hozzá (pl. másodlagos értékesítés). Nem vonatkozik az ÁSZF ezen felül a Fizetési- és Számlázási szolgáltatókra, a fizetést bonyolító bankokra vagy egyéb pénzintézetekre, utalvány elfogadó társaságokra, illetve a szállítást végző szolgáltatókra.
   2. A Kereskedő és a Vásárló közötti jogviszony akkor jön létre, amikor a Vásárló a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét a Vásárlási Tranzakció bonyolítása során elfogadja.
   3. 3. A Kereskedő és a Vásárló közötti jogviszony szigorúan és kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik, és nem vonatkozik a Belépőjeggyel igénybe venni kívánt szolgáltatásra. Kereskedő nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény, illetve az azon fellépő művészek, sportolók, artisták, az előadás minősége, lebonyolítása, kvalitása, megvalósulása, az egyébként a Rendezvényszervező instrukcióinak megfelelően kiállított Belépőjeggyel elfoglalt hely megléte, minősége, elhelyezkedése kapcsán. Ugyanígy nem felel a Kereskedő a Rendezvényen történt eseményekkel kapcsolatban (pl. rendbontás, szervezési- és lebonyolítási problémák, hiányosságok, a kiszolgáló személyzet udvariassága, a beléptetés gördülékenysége, parkolási nehézségek, vélt vagy valós kényelmetlenségek stb.). A Rendezvényen való részvétel, illetve másik oldalról a Rendezvény lebonyolítása kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató Birtokos és Látogató, illetve a Rendezvény szervezője között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény, illetve a Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg. Vásárló tisztában van vele és elfogadja, hogy e szabályzatok megismerésének kötelezettsége őt terheli, és a Kereskedőt akkor sem terheli felelősség, ha ilyen szabályzatot a Rendezvényszervező nem tesz közzé.
   4. Az ÁSZF határozatlan időre szól.
   5. Az ÁSZF módosításának esetén a Kereskedő a Vásárlót a változások a Szolgáltatás weboldalán történő közzététele útján értesíti, a módosítás a közzététellel válik hatályossá, kivéve a VI/7 pontban írt eseteket.
   6. Adott Vásárlási Tranzakcióra, illetve az abból származó Belépőjegyekre a vásárláskor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
   7. Kereskedő jogosult az ÁSZF változásait a közzétételt megelőzően is alkalmazni, ha az ÁSZF módosítása valamely, a Kereskedő adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új kézbesítési vagy fizetési mód bevezetése vagy meglévő szolgáltatás díjának változása miatt válik szükségessé, illetve, ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyéb feltételeket nem érinti.

VI. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, A VÁSÁRLÁSI TRANZAKCIÓ LEMONDÁSA

   1. Vásárló bármikor jogosult olyan tartalmú nyilatkozatot tenni a Kereskedő felé, hogy a Szolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni. Ebben az esetben a Kereskedő haladéktalanul megszünteti a Vásárló regisztrációs fiókját.
   2. A Vásárló a Kereskedő súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a jogviszonyt, amennyiben a Vásárló előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Kereskedő tizenöt (15) napon belül szerződésszegését nem orvosolja. A Szolgáltatás keretében megvásárolt Belépőjegy felhasználhatóságát (a jelen ÁSZF-ben foglalt érvényességi korlátokon kívül) Vásárló előző és jelen pont szerinti felmondása semmiben nem befolyásolja.
   3. Kereskedő a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani és a regisztrációs fiókot letiltani (a Vásárló értesítése nélkül is), amennyiben a Vásárló a ) fejezet 18. pontban foglaltak szerint jár el (ideértve az eljárás Kereskedő szerinti vélelmezését is), illetve amennyiben Kereskedő úgy ítéli meg, hogy a regisztrációs fiókkal, illetve a Vásárló Belépőjegyeivel kapcsolatban visszaélés gyanús eset történt, beleértve a fizetés során elkövetett visszaéléseket is. Ebben az esetben, amennyiben Kereskedő úgy ítéli meg, hogy az a Vásárló magatartása miatt szükséges, Kereskedő jogosult a Szolgáltatás keretében már megvásárolt, de még fel nem használt Belépőjegyeket érvényteleníteni. Az érvénytelenítésről Kereskedő e-mailben tájékoztatja Vásárlót.
   4. Kereskedő rendes felmondással harminc (30) napos határidővel felmondhatja a jogviszonyt a Vásárló értesítése mellett. Rendes felmondás mellett, kizárólag a felmondás okán a Szolgáltatás használata során kiállított Belépőjegyek Kereskedő általi érvénytelenítésére nincs mód.
   5. A Vásárlási Tranzakció annak véglegesítése előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.
   6. A Vásárlási Tranzakció sikeres fizetése, véglegesítése illetve a Belépőjegyek kiállítása és Vásárló számára történő átadása, illetve E-Ticket vásárlása esetén a Belépőjegy elérhetőségét tartalmazó URL Vásárló Felhasználói e-mail címre történő megküldése után (függetlenül attól, hogy a Belépőjegy ténylegesen letöltésre került-e) a tranzakcióban érintett Belépőjegyek visszaváltásáról, és általánosságban Jegyvisszaváltásról kizárólag a Belépőjeggyel érintett Rendezvény Rendezvényszervezője jogosult rendelkezni.
   7. Kereskedő a Vásárlási Tranzakció véglegesítése után, egyezően Vásárló akaratával a Belépőjegy kiállítási szolgáltatást haladéktalanul megkezdi, a Belépőjegyeket kiállítja, azokat Vásárló számára azonnal, de a lehető legrövidebb időn belül elérhetővé teszi. A Belépőjegyek kiállítása után Vásárlót a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. §. (1) bekezdés l) pontja alapján a Belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybevételétől való, a fenti jogszabály 20. § szerinti elállási jog nem illeti meg.

VII. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, BIZONYLATOLÁS MÓDJA

   1. Vásárló vállalja, hogy a Szolgáltatás révén megvásárolt minden fizetős Szolgáltatásért, Belépőjegyért fizet, függetlenül a Belépőjegy későbbi felhasználásától, illetve a felhasználó személyétől. A Kereskedő a Vásárló által választott fizetési mód szerint számlát (lásd: e fejezet 4. pont) állít ki minden vásárlásról. A Vásárló felelősséget vállal azért, hogy az általa a számlázáshoz megadott adatok minden tekintetben helytállóak, illetve minden díjat kellő időben megfizet.
   2. A Részvételi Díj meghatározása kizárólagosan az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. A Belépőjegy ára bizonyos esetekben magában foglalja Kereskedő értékesítési díjának részét vagy egészét, amely díjak abban az esetben, ha azt közvetlenül Vásárló fizeti meg Kereskedő felé, a Belépőjegyen külön tételként is feltüntetésre kerülnek. Amennyiben Kereskedő díjait nem Vásárló, hanem a Rendezvényszervező fizeti meg, úgy ezek a díjak külön nem kerülnek feltüntetésre a Belépőjegyen. A Belépőjegy értékén felül kell megfizetnie ugyanakkor a Vásárlónak a webáruházi vásárlás során felszámításra kerülő minden olyan további, Belépőjegyhez és/vagy Vásárlási Tranzakcióhoz kapcsolódó díjat (feltéve, hogy ilyen díjak a Rendezvény kapcsán meghatározásra kerültek), amely a Belépőjegyen nem, de a Vásárlási Tranzakció során nevesítésre kerülnek (saját szolgáltatás). A tranzakciós díj összege, valamint a jegykiállítási díj a webáruházban történő vásárlás esetén a Kosárban elhelyezett Belépőjegyek mellett kerülnek feltüntetésre, azoknál a Rendezvényeknél, amelyeknél egyébként ezek a díjtételek felszámításra kerülnek. A tranzakciós- és jegykiállítási díj alkalmazásáról és mértékéről a Kereskedő jogosult dönteni akár rendezvényenként vagy jegytípusonként is.
   3. Vásárló a Vásárlási Tranzakció értékének kiegyenlítésére az alábbi fizetési módokat veheti igénybe:
    1. Online bankkártyás fizetés Fizetési szolgáltatón keresztül, a Szolgáltatás honlapján megjelölt kártyatípusok használatával, illetve a szintén ott megjelölt Fizetési szolgáltatón keresztül. A fizetés teljes egészében Kereskedőtől elkülönülve, a Fizetési szolgáltató szolgáltatásán belül valósul meg, az ottani folyamatokra, gyűjtött vagy keletkezett adatokra (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a fizetéshez használt bankkártyák adatait, a fizetést végző személyét, a használt technológiai megoldások által generált adatokat, az alkalmazott biztonsági megoldásokat, a banki autorizálás és elszámolás folyamatának egészét, az ezek során keletkező belső adatokat, azonosítókat) Kereskedő nem lát rá, azzal kapcsolatban adatot (ide nem értve a fizetési tranzakció sikerességét vagy sikertelenségét mint bináris véginformációt) adatot közvetlenül és automatikusan a Fizetési szolgáltatótól nem kap és nem kér.
    2. Futárszolgálaton keresztüli utánvét. Ebben az esetben a Vásárló a vásárlás ellenértékét a futárnak készpénzben, vagy bankkártyával (amennyiben a szállítást végző futár elfogad bankkártyát) fizeti meg.
   4. Kereskedő a vásárlásról a Számlázási szolgáltatón keresztül elektronikus számlát állít ki a Vásárló által megadott vevői adatokkal, amely számla azonosan tartalmazza a megfizetett Részvételi díjakat, illetve Kereskedő saját díjait. A számla
    1. Online fizetés esetén a sikeres fizetést követő legkésőbb nyolc (8) napon belül a Számlázási szolgáltató a Vásárló Felhasználói e-mail címére megküldött e-mailben található mellékleteként küldi meg. A megküldés után kizárólag Vásárló felel a Számla megfelelő kezeléséért.
    2. Utánvétes fizetés esetén a Vásárlási Tranzakció ellenértékének Kereskedőhöz történő beérkezése utáni nyolc (8) napon belül a Számlázási szolgáltató Vásárló Felhasználói e-mail címére megküldött e-mailben található mellékleteként küldi meg. A megküldés után kizárólag Vásárló felel a Számla megfelelő kezeléséért.
   5. A számla kiállítása után a számla pótlása, a számlán megadott vevői adatok módosítása díjköteles, amely díjakat jelen ÁSZF A Melléklete tartalmazza.
   6. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a vásárlása során keletkező pénzügyi bizonylat közte és a Kereskedő között nem keletkeztet automatikusan a Kereskedő saját szolgáltatásán túli bármilyen szolgáltatási vagy egyéb jogviszonyt. Így a kereskedő a számla kiállításával kizárólag a jegy értékesítésével, kiállításával, kifizetésével és a Vásárló részére történő hozzáféréssel kapcsolatos szolgáltatások megtörténtét és kifizetését ismeri el, ezzel nem válik a Rendezvénnyel, annak elmaradásával, elhalasztásával vegy meghiúsulásával összefüggő (jog)vitákban akár a Vásárló, akár a Rendezvényszervező megbízottjává. A számla alapján a Vásárló nem hivatkozhat a fent leírtakra, az ilyen igényeit a számla kiállításától függetlenül a Rendezvényszervezővel szemben érvényesítheti. A Rendezvényszervező neve és adószáma szerepel a Belépőjegyen.
   7. A Kereskedő nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer(ek) hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett jegyárért, vagy az így kiállított Belépőjegyért. Nyilvánvalóan hibás árazásnak minősül különösen
    1. a 0 Ft-os jegyár
    2. az olyan eset, amikor a kiállított belépőjegyen több, egymásnak ellentmondó ár is szerepel,
    3. a fizetési tranzakció sikeres visszaigazolása nélkül kiállított Belépőjegy
    4. az olyan eset, amikor a Vásárló nem a Vásárlási Tranzakció véglegesítésekor feltüntetett összesített árat fizeti meg.
    Ezekben az esetekben a jegy árának a Rendezvényszervező által meghirdetett ár minősül, és a Vásárló nem hivatkozhat a jegyen feltüntetett 0.- Ft-os, vagy több ár esetén a kedvezményes árra. Hibás ár feltüntetése, vagy hibásan kiállított Belépőjegy esetén Kereskedő indoklás mellett felajánlja a Belépőjegyek valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, illetve a Vásárlási Tranzakció részleges, vagy teljes, utólagos megfizetésének lehetőségét. Jegyvásárló ilyen esetben mérlegelheti, hogy továbbra is meg kívánja-e vásárolni a Belépőjegyet, vagy a Jegyvásárlási Tranzakciót minden további hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondhatja. Lemondás esetén az esetlegesen megfizetett Részvételi- és egyéb díjakat Kereskedő teljes egészében megtéríti Jegyvásárló részére.

VIII. AZ ÁTVÉTEL MÓDJA

   1. Kereskedő a Szolgáltatás nyújtása során többféle módot is biztosíthat a Vásárlónak a megvásárolt Belépőjegy átvételéhez. Ezek az átvételi módok Rendezvényenként, Árkategóriánkként, Fizetési módozatonként változók lehetnek.
   2. Kereskedő fenntartja magának a jogot az átvételi módok azonnali, külön értesítés nélküli megváltoztatására. Az átvételi mód módosítására már megkezdett Vásárlási Tranzakciók esetében nincs lehetőség.
   3. Az átvétel módja szerinti értelmezésben Rendezvény alatt a Vásárlási Tranzakcióban található belépőjegyekhez tartozó Rendezvények közül az időben legkorábbi Rendezvényt kell érteni.
   4. Az átvétel módja a következők lehetnek:
    1. Személyes jegyátvétel
    2. Utánvétes kiszállítás
    3. Futárszolgálati kiszállítás
    4. E-ticket
   5. Személyesen történő átvételére abban az esetben van lehetőség, ha Vásárló a Vásárlási Tranzakció vételárát Bankkártyával fizeti meg. Az átvétel helye a következők szerint biztosított:
    1. A személyes átvétellel vásárolt jegyek a rendezvény helyszínén üzemeltetett pénztárban (feltéve, hogy ilyen pénztár a helyszínen üzemel) a rendezvényt megelőző munkanaptól vehetők át nyitvatartási időben. Amennyiben a helyszínen állandó pénztár nem üzemel, úgy a rendezvény napján a helyszínen a kapunyitást megelőző negyedik (4.) órától vehetők át.
    2. Kereskedő biztosíthat átvételi lehetőséget a fentieknél korábbi időpontban is. Ezen lehetőséget Kereskedő a Szolgáltatás weboldalán teszi közzé.
   6. Személyes átvételre a Vásárló a beazonosításra alkalmas igazolvány felmutatásával, vagy meghatalmazott útján két tanúval igazolt írásbeli meghatalmazással (a tanúk nevének és címének olvashatóan kell szerepelnie). A Belépőjegyek átadása az átvételi jegyzékben rögzített aláírás után történik meg.
   7. Utánvétes és futárszolgálati kiszállítás esetén a Belépőjegyeket a Vásárlási Tranzakció során Vásárló által kiválasztott szolgáltató a saját általános üzleti feltételei szerint végzi a megadott címre. Postafiók címre ez a szállítási mód nem vehető igénybe, Kereskedő minden olyan tranzakciót érvénytelennek tekint, amelyben nem értelmezhető szállítási cím kerül megadásra. A küldemény átadása a Vásárló vagy más olyan személynek aláírása (továbbiakban Címzett) ellenében történik, akikről a körülmények között feltételezhető, hogy jogosultak a küldemény átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a címzésen megjelenített helyiségben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. A kézbesítés csak az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a küldemény tartalmát. A kiszállítás eredménytelensége, vagy a futárszolgálat által alkalmazott esetleges korrekciós eljárás, illetve ismételt kiszállítási kísérlet sikertelensége esetén a küldemény a Kereskedőhöz visszaszállításra kerül. Sikertelen kézbesítés után, amennyiben a belépőjegyek vételára már megfizetésre került, a Belépőjegyeket a továbbiakban a Személyes átvétel szabályai szerint lehet átvenni, amelyről Kereskedő Vásárlónak e-mailben értesítést küld. Amennyiben a Belépőjegyek vételára még nem történt kiegyenlítésre, úgy Kereskedő az át nem vett Belépőjegyeket érvényteleníti, amelyek ebben az esetben újra értékesíthetővé válnak. A Kereskedő fenntartja magának ugyanakkor a jogot, hogy sikertelen kézbesítés után a futárszolgálat díját, mind végbement szolgáltatás díját megtartsa, illetve amennyiben annak megfizetése még nem történt meg, Vásárlón a sikertelen kiszállítás után, mint végbement szolgáltatás jogos díját követelje. Az e pontban írt szolgáltatás során az adott futárszolgálat saját nevében, a saját szerződéses konstrukciója szerint szerződik a Vásárlóval, ezért a szolgáltatásért a Kereskedő nem felel, a futárcég nem minősül a Kereskedő alvállalkozójának.
   8. Utánvétes kiszállítás esetén Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a Vásárlási Tranzakció vételárát a kiszállítást végző futárnak átadja. A kézbesítés csak az utánvét összegének teljes megfizetése és az átvételi igazolás aláírása után történik meg.
   9. E-ticket vásárlása esetén, Kereskedő a sikeres és megfizetett Vásárlási Tranzakció után e-mailt küld Vásárló Felhasználói e-mail címére, amely e-mail tartalmazza a Belépőjegyek letöltési linkjét, ahonnan a belépőjegy PDF formátumban tölthető le. Vásárlónak, eltekintve attól az esettől, amikor Kereskedő ezt a hozzáférést korlátozza, lehetősége van a regisztrációs fiókjából korlátozás nélkül letölteni a PDF állományt a saját számítógépére, és azt ott tárolni. E-ticket esetében a Belépőjegy átvettnek tekintendő, amint Kereskedő a letöltési linket tartalmazó e-mailt megküldte Vásárló Felhasználói e-mail címére, függetlenül attól, hogy Vásárló ezt az emailt megnyitotta-e, illetve, hogy a letöltést ténylegesen végrehajtotta-e. Mivel a link birtokában az E-Ticket korlátozás nélkül nyomtatható, a link biztonságos helyen való tárolása a Vásárló kötelezettsége és felelőssége. A Rendezvény helyszínére történő bejutás esetén az első E-Ticket felhasználását követően a jegy nem használható fel újra, így az esetleges többi kinyomtatott vagy lementett E-ticket már érvénytelen lesz.
   10. Amennyiben Kereskedő a Vásárló szándékának megfelelően rendben előkészítette a Belépőjegyeket átadásra, a Vásárló köteles azokat átvenni. A Kereskedő nem tehető felelőssé az átvétel (letöltés) elmulasztásáért, a Belépőjegyek utólagos visszaváltására, a Belépőjegyek árának visszatérítésére pusztán az átvétel elmulasztása, vagy megtagadása okán nem kötelezhető.

IX. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG, KORLÁTOZÁS

   1. A Kereskedő szavatolja, hogy a Szolgáltatás a jogviszony hatálybalépésének napjától működőképes.
   2. A Kereskedő minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azokért a veszteségekért, vagy bármiféle vélt vagy valós kárért, amelyeket a Szolgáltatás meghibásodása, az optimálistól eltérő működése, lassulása, vagy egyéb elégtelensége okozott. Vásárló tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemelés a Kereskedő előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Kereskedő ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ilyenkor a Kereskedő mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a teljes vagy részleges helyreállítás tekintetében.
   3. A Kereskedő mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért vagy esetleges elvesztéséért. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotáról, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget Kereskedő kifejezetten kizárja.
   4. Kereskedő jogosult a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
   5. Kereskedő fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást és/vagy a kapcsolódó honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze vagy módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon a Szolgáltatás jellegét (kivéve, ha a Kereskedő ezzel egyidejűleg az ÁSZF-et is módosítja) és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára.
   6. Kereskedő fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap részbeni vagy teljes megszüntetésére, a Vásárló előzetes értesítése nélkül is.
   7. A Kereskedő fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás keretében értékesítésre kínált Rendezvény Belépőjegyeinek előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú megváltoztatására, így különösen, de nem kizárólagosan annak árának módosítására, a Belépőjegy típus végleges vagy időszakos eltávolítására, vagy újabb Belépőjegy típusok bevezetésére. Az ebből eredő vélt, vagy valós sérelmekért Kereskedő a felelősségét határozottan kizárja.
   8. A Kereskedő a Szolgáltatás keretében mindig az aktuálisan elérhető kínálatot jeleníti meg Webáruházában, a Vásárlási Tranzakció az akkori kínálat tükrében indítható meg, és nem jelent következtetési alapot a Kereskedő jövőbeli kínálatára nézve. Kereskedő elhárít magáról minden kártérítési igényt, amelyet vele szemben Vásárló a Szolgáltatás kínálatának módosulásából támasztani szándékozik.
   9. A Kereskedő mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás honlapjain megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek.
   10. A Kereskedő nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez köthető és a Webáruházban, illetve kapcsolódó weboldalakon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Rendezvényszervezőtől beszerzett információkra, tartalmakra nézve.
   11. Azt követően, hogy a Vásárló megkapta a Belépőjegyét, a Kereskedő nem vonható felelősségre a Belépőjegy károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. Amennyiben a Belépőjegy a Rendezvényen történő felhasználás előtt megsérül, a Birtokos egyetlen igénye a Kereskedővel szemben a Belépőjegy cseréje lehet a Kereskedő által meghatározott feltételek fennállása esetén.
   12. A Kereskedő csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a Vásárlási Tranzakció értékét.
   13. Vásárlót a saját Felhasználói e-mail címe pontossága, működőképessége, illetve a szolgáltatás kapcsán igénybe vett fiókok és azok jelszavai, valamint a fizetéshez felhasznált fizető eszközök, bankkártyák titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Vásárló ezen adatait nem adhatja ki harmadik személynek, nem hivatkozhat arra, hogy ezen adataihoz mások hozzáfértek, és nem használhatja más Vásárló Felhasználói e-mail címét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférések, fizető eszközök, bankkártyák használatát. A Vásárlót teljeskörű felelősség terheli a Felhasználói e-mail címéhez és Regisztrációs fiókjához tartozó hozzáférési azonosítókkal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Kereskedő ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A Felhasználói e-mail fiók hozzáférhetősége, illetve a hozzáférés átadásából fakadó károkért Kereskedő nem felel.
   14. Vásárló kijelenti, hogy az általa a Vásárlási Tranzakció során a regisztrációs űrlapokon, illetve minden olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatás igénybevétele során kéri a program vagy Kereskedő, a megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Kereskedő kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Kereskedő a Vásárló adataiban történt változások bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól.
   15. Amennyiben Vásárló a fizetést Bankkártyával végzi, Kereskedő még a fizetési folyamat megindítása, azaz bármilyen, a Bankkártyához vagy Vásárló bankszámlájához kapcsolódó adat bekérése előtt Vásárlót a fizetést bonyolító és autorizáló bank biztonságos fizető oldalára irányítja. Az ott megadott adatokhoz Kereskedő semmilyen formában nem fér hozzá, ezért az azokkal történt esetleges visszaélés esetén Kereskedő felelőssége teljes egészében kizárt. Vásárló nem hivatkozhat arra, hogy a bankkártyája, vagy bankszámlájának használata során keletkezett mindenkori kára visszavezethető lenne Kereskedővel történt bármilyen jogviszonyára.
   16. Vásárló tudomásul veszi, hogy Kereskedő nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Vásárló nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Kereskedő különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért, működésképtelenségéért, részbeni vagy teljes leállásáért, biztonságosságáért.
   17. Kereskedő kizárja saját felelősségét minden olyan kárért, amelyet a Vásárló és/vagy Birtokos és/vagy Látogató számára a Rendezvényszervező, a Rendezvényen közreműködők, a Rendezvény látogatói, vagy bármely harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége, mulasztása vagy felelőtlen magatartása okozott.

X. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

   1. A Kereskedő a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatója a https://www.funcode.hu/privacy/ oldalon érhető el.
   2. A Szolgáltatás olyan kapcsolódási pontokat tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem felel.

XI. A BELÉPŐJEGYEK FELHASZNÁLÁSÁRA, ILLETVE AZOK ESETLEGESEN SZÜKSÉGES VISSZAVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

   1. A Belépőjegyek erre vonatkozó kifejezett írásos rendelkezés hiányában nem visszaválthatóak.
   2. A Birtokos a Belépőjegyen keresztül a Belépőjegyen nevesített Rendezvényszervezővel kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Rendezvényszervező személye és adószáma minden esetben feltüntetésre kerül a Belépőjegyen. A Belépőjegy felhasználásának módját, a Rendezvény látogatásának szabályait illetve az esetleges részleges vagy teljes rendezvényelmaradásból vagy kisebb vagy akár jelentős mértékű rendezvénymódosulásból (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a rendezvény helyszínének, dátumának és programjának módosulását) származó szabályokat, jogokat és kötelezettségeket a Rendezvény házirendje, a Rendezvényszervező által meghirdetett közlemény(ek), esetlegesen a Belépőjegyen megtalálható információk rögzítik.

VÁSÁRLÓ TUDATÁBAN VAN ANNAK ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY A BELÉPŐJEGGYEL IGÉNYBE VENNI SZOLGÁLTATÁS, AZAZ A RENDEZVÉNY TEKINTETÉBEN JOGÜGYLET KÖZTE ÉS A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÖZÖTT JÖN LÉTRE. A BELÉPŐJEGYET ÉRTÉKESÍTŐ KERESKEDŐ NEM RÉSZESE A BELÉPŐJEGY VÁSÁRLÓJA ÉS/VAGY BIRTOKOSA, ILLETVE A RENDEZVÉNY LÁTOGATÓJA (mint a szolgáltatást igénybe vevő) ÉS A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ (mint a szolgáltatást biztosító) KÖZÖTT A VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN LÉTREJÖVŐ JOGVISZONYNAK ILLETVE AZ ABBÓL FAKADÓ ESETLEGES JOGVITÁNAK, IDEÉRTVE KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ESETLEGES SZERZŐDÉSSZEGÉSBŐL, A RENDEZVÉNY ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATBAN NYÚJTOTT BÁRMELY EGYÉB LEBONYOLÍTÁST SEGÍTŐ ILLETVE A LEBONYOLÍTÁS SORÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉBŐL, MÓDOSULÁSÁBÓL, ELMARADÁSÁBÓL, ELHALASZTÁSÁBÓL, KORLÁTOZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ, EGYMÁSSAL SZEMBENI ANYAGI KÖVETELÉSEKET IS. KERESKEDŐ SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL A FENTIEKKEL KAPCSOLATBAN, ÉS MINDEN OLYAN FELELŐSSÉGRE VONÁST ELHÁRÍT MAGÁRÓL, AMELYET VÁSÁRLÓ, BIRTOKOS VAGY LÁTOGATÓ A BELÉPŐJEGY FELHASZNÁLÁSA ILLETVE A BELÉPŐJEGGYEL IGÉNYBE VENNI KÍVÁNT SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN (IDE ÉRTVE A SZOLGÁLTATÁS MEGHIÚSULÁSÁT IS) KERESKEDŐVEL SZEMBEN TÁMASZTANI SZÁNDÉKOZIK.

   1. Vásárló kijelenti, hogy a Vásárlási Tranzakció megindítása előtt a látogatni kívánt Rendezvény paramétereit, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Rendezvény programját, a fellépő művészek vagy sportolók személyét, a Rendezvény helyszínét, dátumát, az esetleges részvételi feltételeket és korlátozásokat, a meghirdetett jegyárkategóriákat és jegyárakat előzetesen részletesen tanulmányozta, megismerte, és a Vásárlási Tranzakciót azzal a szándékkal indította, hogy a szóban forgó Rendezvényre Belépőjegyeket vásároljon. A Vásárlási Tranzakció véglegesítése után Vásárló nem hivatkozhat arra, hogy ezeket a paramétereket nem ismerte, erre hivatkozva jegyvisszaváltást érvényesen nem kezdeményezhet.
   2. Vásárló kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a Belépőjegy felhasználhatóságára vonatkozó feltételeket, házirendeket, szabályzatokat, közleményeket (továbbiakban, együttesen: Rendezvényszervezői Rendelkezéseket) megismerte, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri. A Belépőjegy felhasználása és a Rendezvényen való részvétel során ezekkel a szabályokkal egyetért, az abban foglaltakat önmagára nézve kötelezőnek ismeri el, illetve ezekről a szabályokról szükség esetén a Vásárlói Tranzakciójából származó Belépőjegyek Birtokosát vagy Birtokosait teljes körűen tájékoztatta, illetve tájékoztatja.
   3. Kereskedő az előző pontban említett Rendezvényszervezői Rendelkezéseket tartja nyilván, nem követi, erre vonatkozó Rendezvényszervezői kérés híján sem továbblinkelés, sem saját megjelenítés útján nem publikálja, nem értelmezi és magát – saját külön erre vonatkozó jognyilatkozata híján – nem tekinti részesének. Kereskedőt a Rendezvényszervezői Rendelkezésekkel kapcsolatban a jelen ÁSZF-ben foglaltakon túl tájékoztatási és értelmezési kötelezettség nem terheli.
   4. A Belépőjegy minden esetben tartalmazza minimálisan a Rendezvény nevét, dátumát, tervezett kapunyitási és/vagy kezdési időpontját (amennyiben ilyen időpont definiálható), helyszínét, a Belépőjegy értékét, az alkalmazott ÁFA-tartalom mértékét, a Belépőjeggyel az előadótérben elfoglalható terület, hely leírását (amennyiben ilyen hely értelmezhető), a Belépőjegy sorszámát, a Belépőjegy eredetiségének ellenőrzésre alkalmas kódot vagy számsort, a Rendezvényszervező nevét és adószámát.
   5. A Belépőjegy nem helyettesíthető semmilyen, a Vásárlási Tranzakció bonyolítása során keletkezett visszaigazolással, írásos kommunikációval, tranzakciós szöveges üzenettel, képernyőképpel, screenshottal, igazolással, a fizetéshez használt bankkártya és/vagy bankszámla forgalmi kivonatával, valamint ezekkel önmagában a Belépőjegy pótlása sem kezdeményezhető.
   6. A Belépőjegyek pótlására, nyomtatására, újraküldésére a Rendezvény helyszínén nincs lehetőség.
   7. A Belépőjegy átruházhatóságáról, annak (akár bizonyos feltételekhez kötött) engedélyezéséről illetve korlátozásáról, esetleg teljes tiltásáról, az átruházhatóság feltételeiről a Rendezvényszervező jogosult rendelkezni akár egyéni elbírálás, akár általános rendelkezés keretében.
   8. A Rendezvény lebonyolításával, előkészületeivel illetve a mindezekben beálló esetleges módosulásokkal kapcsolatban a Rendezvényszervező időről időre hirdetményeket tesz vagy tehet közzé, akár a Jegyvásárlást követően is. Ezen hirdetmények, illetve a Rendezvényszervezői Rendelkezések tartalmáért, annak a Vásárló, Birtokos, vagy Látogató általi megismeréséért a Kereskedő nem vállal felelősséget, ezek az előbb említett személyek feladata és felelőssége. A Belépőjegyet átruházó kijelenti, hogy annak tudatában adja át a Belépőjegyet más személynek, hogy ezzel a Belépőjegy új Birtokosa a Rendezvényen való részvétel kapcsán (de kizárólag azzal összefüggésben) a Belépőjegyen keresztül teljes jogosultságot szerez és ezzel együtt a korábbi Birtokos minden korábbi jogosultságot, amelyet a Belépőjegy a Rendezvényen való részvétellel kapcsolatban biztosított számára elveszít. Ugyanakkor jelen ÁSZF értelmezése kapcsán a Vásárlótól eltérő személyű Birtokos/Látogató a Kereskedővel szemben nem lép Vásárló helyébe. Vásárló minden korábbi kötelezettsége Kereskedő felé – különös tekintettel a vételár, jegykiállítási-, szolgáltatási- és egyéb alkalmazott díjak megfizetése kapcsán – illetve a vásárlással szerzett joga továbbra is fennáll és fennmarad. A jelen ÁSZF-ből, illetve a belépőjegy megvásárlásával a Kereskedővel létrejövő szerződésből származó jogok és kötelezettségek – a fent írt kivétel mellett – a Vásárló által nem ruházhatók át, az azzal összefüggő követelések érvényesen nem engedményezhetők. Vásárló köteles az új Birtokost tájékoztatni a Belépőjegy felhasználására és a Rendezvényen való részvételre vonatkozó, a kettejüket érintő, jelen ÁSZF-ben rögzített jogokról és kötelezettségekről. Ezen tájékoztatás elmaradásából fakadó károkért Kereskedő nem felel.
   9. Elveszett, megsemmisült Belépőjegy pótlására csak abban az esetben van lehetőség, ha a Vásárló és a Birtokos személye megegyezik, személyét egyértelműen azonosítja, az eredeti Belépőjegy pontosan beazonosítható, és a Belépőjegy pótlását jegyzőkönyvi formában kéri. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Birtokos személyes adatait, illetve azokat az eredeti és az újranyomtatott Belépőjegyek azonosítóit, illetve a vásárlás tényét igazoló dokumentum azonosítóját. Kereskedő a Belépőjegyek cseréjét ennek hiányában nem végzi el. A megfelelő jegyzőkönyv kiállítása után Kereskedő külön díjazás mellett Birtokos számára – amennyiben ennek további akadálya nincs – új Belépőjegyet állít ki. Birtokos tudatában van annak és egyetért azzal, hogy a pótlásként kiállított Belépőjegy kiállításával egy időben Kereskedő az eredeti Belépőjegyek vonalkódját érvényteleníti, így azok a későbbiekben nem alkalmasak a Rendezvény látogatására. Az ebből az okból történő érvénytelenítéséből eredő felelősséget Kereskedő kifejezetten kizárja.A Rendezvény szervezője, vagy annak megbízottja a Rendezvény helyszínén a Belépőjegyen található biztonsági megoldásokat szemrevételezéssel, illetve az E-Ticketen és a Belépőjegyen található vonalkódokat elektronikusan ellenőrzi, sikeres azonosítás és/vagy elektronikus beolvasás után azonnal érvényteleníti. Az E-Ticket belépőjegyek érvényességét kizárólag a beléptetés során történő elektronikus ellenőrzés határozza meg, a belépés feltétele a Belépőjegyek és E-Ticketek itt leírt módon történő sikeres ellenőrzése. Elektronikus ellenőrzés során a már sikeresen ellenőrzött és ezért érvénytelenített azonosítóval megkísérelt minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredeti Vásárlóval. Szintén megtagadható a belépés azoktól, akik olyan Belépőjeggyel kísérlik meg a belépést, amely Belépőjegyen a látható biztonsági megoldások sérülésének, eltávolításának, reprodukálásának, módosításának jelei fedezhetők fel. A jelen pontban leírt okokból történő kizárás miatt Kereskedő kártérítésre nem kötelezhető.
   10. A Belépőjegy érvényességén túl a Rendezvényszervező további belépési feltételeket határozhat meg, illetve egyéb ellenőrzéseket foganatosíthat a Rendezvényre történő beléptetés alatt, akár a Belépőjegy (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Speciális Belépőjegyeket), akár a Belépőjegyet felmutató Birtokos kapcsán. Ezeket az ellenőrzéseket és belépési feltételeket, illetve a feltételek nem teljesítésére vonatkozó szankciókat, korlátozásokat a Rendezvényszervező saját szolgáltatási feltételeiben, illetve a Rendezvény házirendjében egyértelműen rögzíti. Vásárló ezen tájékoztatás keretében kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a Rendezvényszervező által meghirdetett szolgáltatási feltételeket és/vagy a Rendezvény házirendjét megismerte, illetve azok megismerése nélkül is tisztában van azzal, hogy a Rendezvényszervező által előírt belépési feltételek nem teljesülése esetén a Birtokostól a Rendezvényre történő belépés még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett is megtagadható. A beléptetési feltételek értelmezéséért, közléséért, az azzal kapcsolatos tájékoztatásért és tájékoztatás nyújtásáért valamint alkalmazásáért a Kereskedő nem felel, így a jelen pontban leírt okokból történő kizárás miatt Kereskedő kártérítésre nem kötelezhető.
   11. Az esetleges Jegyvisszaváltás elrendelése, annak szükségszerűségének megítélése, a jegyvisszaváltás módja, határideje és feltételrendszere, a jegyvisszaváltást végző személyének meghatározása, a Jegyvisszaváltás során visszatérített összeg meghatározása kizárólag a Rendezvényszervező joga, kötelezettsége és felelőssége.
   12. Vásárló tudatában van annak és kifejezetten egyetért azzal, hogy a Belépőjegyek megvásárlására vonatkozó kereskedelmi szolgáltatói ügylet közte és Kereskedő között kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére valamint azok megvásárlására vonatkozik. Ez a jogviszony a Belépőjegyek esetleges visszaváltásával kapcsolatban semmiféle jogot és kötelezettséget nem keletkeztet.
   13. Kereskedő Általi Jegyvisszaváltásra kizárólag akkor kerül sor, ha a Kereskedő Rendezvényszervezőtől erre vonatkozó érvényes végrehajtási utasítást kap, és amelyet Kereskedő előzetesen és írásban elfogad.
   14. Kereskedő már most tájékoztatja a Vásárlót, hogy Kereskedő a Kereskedő Általi Jegyvisszaváltási szolgáltatást (amennyiben ilyen szolgáltatás értelmezhető) a Rendezvényszervező, és nem a Vásárló számára nyújtja. Ebből adódóan szolgáltatási kötelezettséggel és felelősséggel kizárólag a Rendezvényszervező felé tartozik.
   15. Kereskedő bizonyos Rendezvények esetében Jegyvisszavásárlási lehetőséget biztosít a Vásárlók részére. Azon Rendezvényeket, amelyeknél Kereskedő a jegyvisszavásárlás lehetőségét felkínálja a honlapján közzéteszi, illetve az alábbi piktogrammal jelöli:

A jegyvisszavásárlási szolgáltatást Kereskedő az értékesítési szolgáltatástól teljesen elkülönülve, a Jegyvisszavásárlásra vonatkozó külön szabályzat rendelkezései alapján végzi.

XII. MENTESÜLÉS A SZERZŐDÉSES KÖTELMEK ALÓL

   1. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, járvány vagy járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedés, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Kereskedő hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. Amennyiben a fent írt körülmények, esetek nem a Kereskedő saját szolgáltatását, hanem az adott rendezvényt érintik, az ezzel kapcsolatos vitákat a Vásárló a Rendezvényszervezővel szemben érvényesítheti.

XIII. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK

   1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és logók a kereskedő, illetve a Jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik – ide nem értve a széleskörben elterjed, nem adott szolgáltatáshoz vagy jogtulajdonoshoz tartozó univerzális logókat. Ezen megjelöléseket a Kereskedő, illetve a Jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
   2. A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Kereskedőt, illetve a Jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a kereskedő, illetve a Jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
   3. Az egyes Rendezvények kapcsán megjelenített tartalmak, védjegyek, képek, videók, hanganyagok, szöveges anyagok és egyéb digitális tartalmak forrásanyagait az adott Rendezvényszervező juttatja el Kereskedő részére, amelyeket Kereskedő változatlan formában jelenít meg a Szolgáltatáshoz kapcsolódó weboldalakon. Ezeket a Kereskedő nem változtatja meg, nem csökkenti, nem módosítja, a Rendezvényszervezőkkel kötött szerződései alapján ezekért semmilyen felelősséget nem vállal. A Kereskedő ennek alapján nem vizsgálja sem ezen adatok forráshitelességét, sem jogtulajdonosait. Amennyiben ezekkel kapcsolatban bárkinek, akár a Vásárlónak, akár harmadik személyeknek igénye vagy kifogása van, akkor ezeket közvetlenül az adott rendezvény Rendezvényszervezőjével szemben érvényesíthetik, a Kereskedő ezzel kapcsolatban mindennemű felelősséget kizár.
   4. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a kereskedő korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A kereskedő minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XIV. PANASZKEZELÉS, KOMMUNIKÁCIÓ

   1. Kereskedő a fogyasztói panaszok kezelésére az alábbi lehetőségeket tartja fenn:

A Szolgáltatás nyújtása során kiemelten fontos a visszakereshetőség illetve a jegyvásárló pontos beazonosítása, ezért Kereskedő telefonos, illetve social media felületen keresztüli ügyfélszolgálatot nem üzemeltet. Amennyiben a fogyasztói panasz nem az elektronikus levélcímre vagy a levélcímre érkezik, úgy annak megválaszolására Kereskedő nem köteles.

   1. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját Kereskedő indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén Kereskedő köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
   2. Kereskedő a Szolgáltatás biztosítása kapcsán személyes ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, székhelyén, illetve telephelyein ügyfélforgalmat a Szolgáltatással kapcsolatban, hacsak erre külön felhívást nem jelentet meg, nem bonyolít. Ennek megfelelően az olyan észrevételek vagy panaszok megválaszolását és elintézését, melyek nem a XIV/1 pontban írt csatornákon érkeznek be, a Kereskedő nem végzi el.
   3. Kereskedő jogvita esetén békéltető testületi eljárásban részt vesz. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Az országban megyénkként működő békéltető testületek listája a https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek címen érhető el.
   4. ZÉRÓ TOLERANCIA IRÁNYELV. Kereskedő munkatársainak mindvégig joguk van ahhoz, hogy munkájukat erőszak, bántalmazás vagy zaklatás nélkül végezzék. Minden olyan szóbeli vagy írásos viselkedés, amely miatt a munkatársak emberi mivoltukban megsértve, megalázva vagy fenyegetve érzik magukat, teljességgel elfogadhatatlan. Jelen irányelv kiterjed a személyesen, telefonon vagy írásbeli kommunikációban elkövetett agresszióra vagy fenyegetésre, illetve trágár közlésekre is. Kereskedő fenyegető magatartásnak tekinti a következőket:
    1. A Kereskedő munkavállalóival szemben elkövetett agresszív, fenyegető fizikai cselekmények kísérlete vagy tényleges elkövetése, valamint
    2. Agresszív, fenyegető vagy sértő nyelvhasználat (beleértve a hang felemelését, káromkodást, szitkozódást, kiabálást), amely a munkavállalókat fenyegeti, megfélemlíti, vagy ezek valamelyikére irányul.
    3. a munkavállalók által végzett vagy elvégzendő munkák egyoldalú, öncélú és megalapozatlan negatív minősítése.
  A zéró tolerancia irányelv Kereskedő teljes üzleti működése során (ideértve a Belépőjegyek értékesítését, az azzal, illetve a megváltott Belépőjegyekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet, a Belépőjegyek kezelését, cseréjét, az általános vagy vásárlási tranzakcióhoz köthető információnyújtást, illetve a Kereskedő esetleges helyszíni jelenléttel biztosított személyes ügyfélszolgálatát) érvényben van, és a Kereskedő diszkrecionális mérlegelése alapján érvényesítésre kerül. Kereskedő a zéró tolerancia irányelvnek nem megfelelő viselkedésre súlyos szerződésszegésként tekint és az ilyen viselkedést tanúsító Vásárlóval az üzleti kapcsolatát egyoldalúan megszünteti. A Vásárló és a vásárlás adatait (beleértve a vásárló vásárláskor megadott, illetve a vásárlás során kiállított Belépőjegyek adatait) megsemmisíti, a kiállított Belépőjegyet érvényteleníti és megszünteti a Vásárlóval, illetve Britokossal való együttműködést, levelezést, kapcsolattartást. Az ilyen okból fakadó szerződésbontásért Kereskedő kártérítésre vagy bármilyen kompenzációra nem kötelezhető.
 1. Kereskedő tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a korábbi fogyasztóvédelmi kifogásaikkal a járási hivatalok fogyasztóvédelmi osztályaihoz, illetve a megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi főosztályaihoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetősége http://jarasinfo.gov.hu/, a kormányhivataloké http://www.kormanyhivatal.hu/hu.
 2. Kereskedő nem különbözteti meg a Szolgáltatás nyújtása során a Magyarország területén és az azon kívüli területekről (ide értve az Európai Unió tagállamait is) érkező Jegyvásárlókat. A Szolgáltatás nyújtása során illetve a kiállított belépőjegyekkel, azok bizonylatolásával, pénzügyi adminisztrációjával kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat alkalmazza. Kereskedő nem köteles megfelelni a Jegyvásárló országa (ide értve az Európai Unió tagállamait is) szerinti nemzeti jogban, a Kereskedő Szolgáltatásával vagy a kiállított Belépőjeggyel kapcsolatban megfogalmazott követelményeknek. Kereskedőt a fenti követelményekkel kapcsolatban tájékoztatási kötelezettség sem terheli.
 3. A Szolgáltatás illetve a kiállított Belépőjegy tartalmaz(hat) a magyartól eltérő nyelvű információt illetve a Szolgáltatás egyes felületein a navigációt angol nyelvű segédanyagok, gombok segíthetik, mindamellett a Szolgáltatás, a Belépőjegy és az ezekkel kapcsolatos kommunikáció elsődleges nyelve a magyar. Kereskedő nem köteles a magyartól eltérő nyelven (ide értve az Európai Unió hivatalos nyelveit is) kiszolgálni a Jegyvásárlót illetve kommunikálni a Jegyvásárlóval.
 4. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén – vagyis a fogyasztó szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 5. Kereskedő a Vásárló Vásárlási Tranzakciójára vonatkozó adatokkal, az abban található Belépőjegyekkel, azok felhasználásával és kezelésével kapcsolatban kizárólag a Vásárlóval és kizárólag a szóban forgó Vásárlási Tranzakció pontos beazonosítása után folytat kommunikációt, levélben vagy a Vásárló Felhasználói e-mail címén keresztül. Amennyiben a Vásárló meghatalmazott útján keresi meg a Kereskedőt, úgy a meghatalmazását a meghatalmazottnak csatolnia kell a kérelemhez, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Kereskedő más személyekkel (ideértve Birtokost és Látogatót is) illetve minden egyéb csatornán keresztül kizárólag általános, személyes adatokat, illetve a konkrét Vásárlói Tranzakcióra vissza nem vezethető információkat szolgáltat, ide értve azt az esetet is, ha a konkrét Vásárló és/vagy Vásárlási Tranzakció nem azonosítható be kétséget kizáróan.
 6. Kereskedő a megvásárolt Belépőjeggyel, azok felhasználásával kapcsolatos esetlegesen felmerülő információkat, tudnivalókat, illetve a Rendezvénnyel kapcsolatos Rendezvényszervezői közleményeket, amennyiben ilyen közleményt a Rendezvényszervező publikál és amelyet a Vásárlókhoz eljuttatni szükséges, Kereskedő e-mailben küld meg Vásárlók számára. Ehhez a kommunikációhoz kizárólag a Vásárlási Tranzakció során használt Felhasználói E-mail cím használható.

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

   1. A Kereskedő a teljesítése során jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
   2. Kereskedő a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
   3. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a Magyar jog szabályai az irányadók.
   4. Az ÁSZF-re történő bármely utalás az ÁSZF-re és annak esetleges mellékleteire való utalást jelent, a fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit jelentik.
   5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.
   6. Az a tény vagy körülmény, hogy a Vásárló által az ÁSZF feltételeinek bármelyikének megsértése esetén Kereskedő az őt megillető jogát, jogait nem érvényesíti azonnal a Vásárlóval szemben, semmilyen körülmények között nem jelenti azt, hogy a Kereskedő e jogáról lemondott volna. Hasonlóképpen, amennyiben a jogsértésből eredő jogait a Kereskedő valamely Vásárlóval szemben nem vagy nem azonnal érvényesíti, azt nem lehet úgy értelmezni, hogy az igényérvényesítésről a Kereskedő akár e Vásárlóval, akár a többi Vásárlóval szemben lemondott volna.
   7. A jelen ÁSZF-ben foglalt Szolgáltatással kapcsolatos bármely jogvitára a Kereskedő és a Vásárló értékhatártól függően kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

   

A MELLÉKLET

AZ ALKALMAZOTT EGYÉB, OPCIONÁLISAN VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL

I. Opcionális szolgáltatások

 • Számla-adatokban történő utólagos módosítás alkalmanként és számlánkként - 5.000 Ft
 • Elveszett, vagy megsemmisült belépőjegy pótlása (X/13 pont alapján) jegyenként - 5.000 Ft
 • Sérült belépőjegy cseréje (X/11-12 pontok alapján) jegyenként - 3.000 Ft
Ticketing Terms of Services (only HU) Data Policy (only Hungarian) Who is who? How to buy tikcet?